•  

    SHOOZ ON MAIN

    376 Main St
    Penticton, BC V2A 5C3
    (778) 476-0244